IMG_0554.JPG

MOOLA MANTRA

Golden Age Movement

Om Sat Chit Ananda parabramha

Purushotama paramatma

Sri bhagavati sameta

Sri bhagavathe namaha